Arhieparhia Greco-Catolică de Alba Iulia și Făgăraș image

Politica de confidențialitate

Informare privind prelucrarea datelor cu caracter personal

Respectarea dreptului la protecția datelor cu caracter personal, precum și a dreptului la viață privată este una dintre preocupările fundamentale ale AEGC.ro.

Având în vedere noile reglementări cu privire la protecția datelor cu caracter personal, introduse prin Regulamen­tul UE 679/2016, ce reprezintă baza legislației privind prelucrarea datelor cu caracter personal și a protecției acestor date pentru statele membre UE si care se aplică începând cu 25 mai 2018, dorim să reconfirmăm angaja­mentul nostru pentru a procesa datele dumneavoastra personale într-un mod transparent și cu respectarea tuturor drepturilor de care beneficiați conform legii.

Astfel, întreprindem toate demersurile necesare pentru a procesa datele dvs. personale în conformitate cu principiile stabilite prin legislația privind protecția datelor aplicabilă în România, inclusiv Regulamentul (UE) 2016/679 elaborat de Parlamentul European și de Consiliul Uniunii Europeene din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE („GDPR”).

În scopul celor de mai sus, regăsiți în continuare elementele esențiale pe care considerăm că este util să le cunoașteți pe această temă, în calitatea dumneavoastră de „persoana vizată”.

AEGC.ro este Operator de date cu caracter personal în sensul prevăzut de Regulamen­tul UE 2016/679, respectiv stabilește mijloacele și scopurile de prelucrare a datelor cu caracter personal, urmând și respectând Decretul General cu privire la protejarea datelor cu caracter personal în Biserica Catolica din România.

Cum puteți lua legătura cu noi

În contextul în care aveți întrebări sau preocupări legate de prelucrarea datelor dvs. personale sau dacă doriți să vă exercitați oricare dintre drepturile dvs. în legătură cu acest subiect, ne puteți contacta utilizând una dintre următoarele alternative:

  • prin email la adresa: [email protected]
  • utilizând formularul de contact de pe site-ul nostru aegc.ro

Ce semnifică datele personale

Datele personale înseamnă orice informații privind o persoană fizică identificată sau identificabilă („persoana vizată”); o persoană fizică identificabilă este o persoană care poate fi identificată, direct sau indirect, în special prin referire la un element de identificare, cum ar fi un nume, un număr de identificare, date de localizare, un identificator online, sau la unul sau mai multe elemente specifice, proprii identității sale fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale sau sociale.

Ce înseamnă prelucrarea datelor

Conform Regulamentului UE 2016/679, prin „prelucrare de date” se ințelege orice operațiune sau set de operațiuni efectuate asupra datelor cu caracter personal sau asupra seturilor de date cu caracter personal, cu sau fără utilizarea de mijloace automatizate, cum ar fi colectarea, înregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmitere, diseminarea sau punerea la dispoziție în orice alt mod, alinierea sau combinarea, restricționarea, stergerea sau distrugerea.

În calitatea sa de operator de date cu caracter personal, AEGC.ro va avea întotdeauna în vedere ca prelucrările de date să fie caracterizate de legalitate, echitate și transparență, datele solicitate fiind adecvate, relevante și limitate la ceea ce este necesar în raport cu scopurile în care sunt prelucrate.

Operatorii pot prelucra datele personale, exclusiv pe baza opțiunii persoanei vizate exprimată în prealabil, iar persoana vizată își poate modifica oricând opțiunile cu privire la modul de utilizare al datelor sale personale.

Ce categorii de date personale prelucrăm

Dacă sunteți un utilizator al site-ului nostru de internet (www.aegc.ro)

Pentru lecturarea informațiilor existente pe site nu este necesară oferirea datelor personale.

Totuși, există anumite secțiuni care implică introducerea anumitor date personale în formulare online, dar decizia accesării lor este luată de către vizitatorul site-ului (Sectiunea Contact).

Scopul și temeiul prelucrării datelor personale

Datele furnizate de către utilizatori sunt strict confidențiale.

AEGC.ro își asumă să nu furnizeze datele personale ale clienților și utilizatorilor săi unor terțe persoane neautorizate.

Dacă sunteți utilizator al site-ului nostru de internet (www.aegc.ro)

SCOP: monitorizarea interacțiunile utilizatorilor cu site-ul nostru în vederea identificării erorilor și/sau orice altă disfuncționalitate a site-ului, dar și pentru a îmbunătăți anumite secțiuni în funcție de interesul manifestat de utilizatori;

TEMEI: ne bazăm această activitate de colectare și prelucrare a datelor pe interesul nostru legitim și anume punerea la dispoziția dvs. a unui site complet funcțional prin remedierea posibilelor erori, precum și îmbunătățirea continuă a acestuia prin actualizarea secțiunilor cu conținut relevant.

Comunicarea operatorului de date personale cu persoanele vizate

Comunicarea reprezintă orice informație schimbată sau transmisă între un număr determinat de participanți prin intermediul unui serviciu de comunicații electronice destinat publicului.

În funcție de scopul prelucrării datelor cu caracter personal și de contextul comunicării, va fi selectată una sau mai multe dintre alternativele/canalele de comunicare cu persoana vizată.

Furnizarea de către dvs. a datelor personale ale altor persoane fizice

În cazul în care ne furnizați datele personale ale altor persoane fizice, vă rugăm să le comunicați înainte de această dezvăluire și modalitatea în care acestea urmează a fi prelucrate, așa cum este descris în această politică de confidențialitate.

Cât timp păstrăm datele dvs. personale?

Datele dvs. personale sunt păstrate pe toată perioada realizării scopurilor detaliate în prezenta politică, desigur, dacă o perioadă mai lungă de timp de păstrare nu este necesară sau permisă de legea aplicabilă.

Revizuim constant necesitatea păstrării datelor dvs. personale, iar în măsura în care prelucrarea nu mai este necesară și nu există obligativitatea impusă de lege de a păstra datele dvs. personale, vom șterge/distruge informațiile dvs. personale cât mai curând posibil și într-un mod în care să nu mai poată fi recuperate sau reconstituite.

Dacă informațiile personale sunt imprimate pe suport de hârtie, acestea vor fi distruse într-un mod care asigură eliminarea lor în totalitate, iar dacă acestea vor fi salvate pe suporturi electronice, vor fi șterse prin mijloace tehnice pentru a asigura faptul că informațiile nu mai pot fi recuperate sau reconstituite ulterior.

Care sunt drepturile dumneavoastră?

În calitate de persoana vizată beneficiați de următoarele drepturi prevăzute de legislația privind protecția datelor aplicabilă în România, inclusiv Regulamentul (UE) 2016/679 elaborat de Parlamentul European și de Consiliul Uniunii Europeene:

  • Dreptul de acces: ne puteți solicita (i) o confirmare a faptului că se prelucrează sau nu date cu caracter personal, iar în caz afirmativ, acces la datele respective și informații cu privire la acestea, precum și (ii) o copie a datelor dvs. personale pe care le deținem (art. 15 din GDPR);
  • Dreptul la rectificare: ne puteți informa despre orice modificare a datelor dvs. personale sau ne puteți cere să corectăm și/sau completam datele personale pe care le deținem despre dvs. (art. 16 din GDPR);
  • Dreptul la ștergere („dreptul de a fi uitat”): în anumite situații (ca de exemplu (i) cazul in care datele au fost colectate ilegal, (ii) data limita pentru stocarea datelor a expirat, (iii) v-ați exercitat dreptul la opoziție sau (iv) prelucrarea datelor se realiza pe bază de consimțământ și v-ați retras consimțământul, ne puteți cere să ștergem datele personale pe care le deținem despre dvs. (art. 17 din GDPR);
  • Dreptul de a restricționa prelucrarea: în anumite situații (ca de exemplu cazul în care este contestați exactitatea acestor date sau legalitatea prelucrării), ne puteți cere să restricționăm prelucrarea datelor dvs. pentru o anumită perioadă (art. 18 din GDPR);
  • Dreptul la portabilitatea datelor: să ne solicitați să vă trimitem datele dvs. personale unei terțe părți sau direct către dvs. (art. 20 din GDPR);
  • Dreptul la opoziție: în anumite situații particulare (ca de exemplu prelucrarea ce are ca temei juridic interesul legitim), ne puteți solicita să nu mai prelucrăm datele dvs. (art. 21 din GDPR);

În cazul în care folosim datele dvs. personale pe baza consimțământului dvs., aveți dreptul să retrageți acest consimțământ în orice moment. În această situație, datele dvs. nu vor mai fi prelucrate de noi, cu excepția cazului în care o dispoziție legală ne obligă la păstrarea și arhivarea acestora. In orice caz, vă vom informa dacă există o astfel de prevedere legală și o vom indica în mod expres.

Siguranța datelor dvs. personale

Securitatea datelor dvs. personale ne preocupă în mod deosebit, motiv pentru care, ne actualizăm în mod constant măsurile de securitate, necesare pentru protecția împotriva accesului neautorizat la date sau modificării acestora, dezvăluirii ori distrugerii neautorizate de date. Acest lucru presupune revizuiri interne ale procedurilor de colectare, păstrare și procesare de date și ale măsurilor de securitate fizică pentru protecția împotriva accesului neautorizat la sistemele informatice unde sunt stocate datele personale și de asemenea, măsuri de securitate cibernetică pentru a evita riscurile de acces fraudulos la resursele informatice care operează cu datele dvs. personale.